Логотип лицея
Комунальний заклад освіти
«Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування
при Університеті митної справи та фінансів»
Дніпровської міської ради

Дослідно-експериментальна робота регіонального рівня за темою: «Розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення STEM-освіти в умовах реформування освітньої галузі» на період 2021-2026 роки.

Ліцейська тема: «Розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення STEM-освіти в умовах ліцею наукового спрямування»

Науковий керівник – Бутурліна Оксана Василівна, завідувач кафедри управління інформаційно-освітніми проектами Дніпропетровської академії неперервної освіти, кандидат філософських наук.

Актуальність дослідження: Інноваційні процеси суспільно-економічного розвитку та зростаючий попит на фахівців високотехнологічних галузей, які здатні до комплексної наукової та інженерної діяльності, сприяли формуванню та розвитку освітнього напряму STEM, що став педагогічною інновацією ХХІ століття. STEM-орієнтований підхід до навчання, що ґрунтується на міждисциплінарних засадах у побудові навчальних дисциплін і окремих дидактичних елементів має на меті комплексно формувати ключові фахові, соціальні й особистісні компетенції молоді, які визначають її конкурентоспроможність на ринку праці. Використання провідного принципу STEM-освіти – інтеграції дозволяє здійснювати модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчального матеріалу предметів природничо-математичного циклу, технологізацію процесу навчання та формування навчальних компетентностей якісно нового рівня.

Мета дослідження: розробити, науково обґрунтування та експериментально перевірити навчально-методичне забезпечення STEM-освіти в умовах ліцею наукового спрямування.

Об'єкт дослідження: реалізація STEM-освіти в умовах ліцею наукового спрямування.

Предмет дослідження: навчально-методичне забезпечення STEM-освіти в умовах ліцею наукового спрямування.

Гіпотеза дослідження полягає у припущені, що успішна реалізація інноваційної моделі STEM-освіти в умовах ліцею наукового спрямування буде ефективною за таких умов:
- розроблене та запроваджене програмне та науково-методичне забезпечення STEM-освіти на профільному рівні;
- забезпечена науково-методична підтримка педагогічних працівників, які викладають курси STEM-освітнього спрямування;
- запроваджено ефективні форми і методи організації освітньої діяльності;
- зміст STEM-освіти орієнтовано на економічні, соціальні та освітні запити здобувачів освіти ліцею наукового спрямування.

Досягнення мети передбачає виконання завдань:
- розробити навчально-методичне забезпечення STEM-освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту базової загальної освіти;
- розробити моделі та механізми впровадження STEM-освіти в умовах ліцею наукового спрямування;
- розробити програмне та навчально-методичне забезпечення впровадження STEM-освіти в умовах ліцею наукового спрямування;
- удосконалити і запровадити ефективні форми організації освітнього процесу;
- науково обґрунтувати критерії оцінки рівня готовності педагогічного колективу ліцею до впровадження STEM-освіти, розвитку STEM-освіченості, STEM-компетентностей і дібрати відповідний діагностичний інструментарій;
- організувати підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею з питань інноваційної освітньої діяльності у сфері STEM-освіти;
- налагодити комунікаційні зв’язків зі службами та структурами освітньої галузі, стейкхолдерами, іншими установами, які впроваджують STEM-освіту в регіоні.

Для вирішення завдань експерименту використовуватимуться методи:
- теоретичні;
- емпіричні;
- статистичні.

Очікувані наукова новизна і теоретичне значення дослідження:
- розробленні навчально-методичне забезпечення впровадження STEM-освіти в умовах ліцею наукового спрямування;
- визначенні особливість впровадження STEM-освіти в умовах ліцею наукового спрямування;
- розробленні модель та механізм впровадження STEM-освіти в умовах ліцею наукового спрямування;
- розробленні дидактико-методичний і психологічний супровід способів реалізації експериментальної STEM-освіти;
- розробленні та визначенні стратегії підготовки педагогічного колективу, здобувачів освіти і батьків до впровадження STEM-освіти в умовах ліцею наукового спрямування.

Етапи дослідно-експериментальної роботи:
І. Організаційно-підготовчий етап – квітень 2021- травень 2022 року;
ІІ. Концептуально-діагностичний етап – червень 2022-травень 2023 року;
ІІІ. Формувальний етап – червень 2023 – травень 2024 року;
IV. Узагальнюючий етап – червень 2024 – травень 2025 року;
V. Коригувальний етап - червень 2025 – травень 2026 року.

Теоретико-методологічна основа експерименту становить:
- Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про культуру»;
- Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;
- Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 960-р);
- Державний стандарт початкової і базової середньої освіти, затверджені Постановами Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 та 30 вересня 2020 р. № 898;
- Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 року № 131-р;
- Плану заходів щодо популяризації природничих наук та математики до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 320-р;
- Положенням про науковий ліцей, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 438;
- Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 року № 522, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 листопада 2012 року № 1352);
- Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (Наказ МОН України № 522 від 07.11.2000 р.( зі змінами));
- Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (Наказ МОН України № 114 від 20.02.2002 р.( зі змінами));
- «Про форсайт соціо-економічного розвитку України на середньострокову (до 2020 року) і довгострокову (до 2030 року) часових горизонтах (в контексті підготовки людського капіталу)» (рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 21.01.2016 року, протокол № 1/1-4);
- Наказів Міністерства освіти і науки від 17.05.2017 року № 708 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою: «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)» на 2017-2021 роки»; від 13.04.2018 року № 366 «Про реалізацію інноваційно-освітнього проекту всеукраїнського рівня за темою «Я– дослідник» на 2018-2021 роки»; від 12.06.2019 року № 830 «Про розширення бази реалізації інноваційного освітнього проекту всеукраїнського рівня за темою «Я – дослідник» на 2018–2021 роки»; від 07.02.2020 року № 143 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи»; від 29.04.2020 № 574 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій».

Партнери експерименту:
- Інститут модернізації змісту освіти;
- Дніпропетровська академія неперервної освіти;
- Дніпропетровське відділення Малої академії наук України;
- Національний технічний університети «Дніпропетровська політехніка»;
- Український держаний хіміко-технологічний університет.