Логотип лицея
Комунальний заклад освіти
«Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування
при Університеті митної справи та фінансів»
Дніпровської міської ради

Експериментальна робота з проблеми
«Вплив єдиного освітнього простору та Інтернет-технологій
на становлення інноваційної особистості ХХІ століття
та визначення їх складових

Тема: «Формування інформаційної культури ліцеїстів в умовах випереджаючої освіти для сталого розвитку».

Рівень: обласний.

Термін експерименту: з 01.09.2011 року до 31.12.2016 року.

Актуальність розроблення експерименту зумовлена формуванням сильного інформаційного простору, який є основою конкурентоспроможності ліцею. Педагогічний колектив вважає, що важливим фактором, що забезпечує високу якість освіти і надає необхідні умови для розвитку всіх суб'єктів освітнього простору, є інформаційно-освітнє середовище ліцею. Сучасні інформаційні технології – основний засіб розвитку освітнього середовища. Інформаційно-освітнє середовище дозволяє ефективно освоювати нові технології, у свою чергу, й інформаційно-комунікаційні технології стають головним чинником впливу на якість і зміст середовища.

Мета дослідження: cтворення єдиного інформаційного та освітнього середовища, яке включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних та методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому та управлінському процесах нові інформаційні технології і забезпечує створення умов для особистісного зростання учнів і педагогів.

Завдання дослідження:
1. Підвищення рівня кваліфікації та професійної підготовки адміністративних і педагогічних кадрів у сфері інформаційних технологій.
2. Створення умов для розвитку інформаційно-методичної інфраструктури, що забезпечує надання освітніх послуг.
3. Створення та впровадження у навчальний процес поряд з традиційними навчальними матеріалами сучасних електронних засобів його підтримки та розвитку.
4. Розробка засобів інформаційно-технологічної підтримки та розвитку навчального процесу.
5. Автоматизація процедур контролю якості навчального процесу на базі електронно-обчислювальних технологій і сучасних програмних продуктів.
6. Нарощування інформаційних ресурсів на електронних носіях, підвищення ефективності їх використання у навчально-виховному процесі.
7. Вдосконалення системи моніторингу якості освіти; ведення електронного документообігу.
8. Підвищення доступності інформаційних ресурсів для учасників освітнього процесу.
9. Створення інформаційно-педагогічних модулів на різноманітних носіях.

Очікувані результати:
- створення умов для реалізації моделі відкритої освіти у забезпеченні рівних можливостей одержання якісної освіти й освіти впродовж життя, розширення альтернативних форм її здобуття;
- підвищення якості навчання шляхом організації вільного доступу учнів і педагогічних працівників до високоякісних освітніх електронних бібліотек, навчальних матеріалів, навчально-методичних комплексів, цифрових інформаційних ресурсів;
- впровадження комплексних інформаційних систем управління кадрами, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами освіти, запровадження електронного документообігу та централізованої системи електронної пошти;
- забезпечення єдиних вимог до комп‘ютерів, серверів, периферійних пристроїв, локальних мереж, а також до базового та прикладного ліцензійного програмного забезпечення;
- розвиток фундаментальних і прикладних досліджень у напрямі розвитку єдиного інформаційного простору у межах реалізації експерименту.

Етапи дослідження:

І етап Підготовчий вересень 2011 р. – серпень 2012 р.
ІІ етап Концептуально-діагностичний вересень 2012 р. – серпень 2013 р.
ІІІ етап Формувальний вересень 2013 р. – серпень 2014 р.
ІV етап Узагальнюючий вересень 2014 р. – серпень 2015 р.
V етап Корегувальний вересень 2015 р. – 2016 р.

 

 

 

 

ІКТ в навчальному процесі

Презентація до виступу